Az Európai Egyesült Államok

4. állomás

A végrehajtó hatalom – Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányát segítségül hívva

A végreható hatalom az Európai Egyesült Államok elnökét illeti meg. Az európai elnököt az európai polgárok közvetlenül választják. Hivatalát négy éven át viseli. Az európai elnök az Európai Egyesült Államok legfőbb képviselője. Első négyéves hivatali idejének letelte után egyszer újraválasztható.

Az Európai Egyesült Államok elnökének megválasztása során a közvetlenség elvét a legmesszebbmenőkig érvényesíteni kell. Az amerikai elektori rendszer európai bevezetésére nincsen szükség. Európai elnökké csak az a személy választható, aki az Európai Egyesült Államok polgáraként született. A korábbi Európai Unió tagállamainak állampolgárai, ha országuk nem vesz részt az Európai Egyesült Államok létrehozásában, amennyiben az Egyesült Államok megalakulása után egy immáron az Egyesült Államok tagállamához tartozó területen telepednek le, azonnal európai állampolgárságot nyernek és ugyanúgy európai elnökké választhatók, mint az Európai Egyesült Államok polgárai. Európai elnöknek az a személy választható, akinek a választást megelőzően legalább tíz évig folyamatosan az Európai Egyesült Államokban van a lakóhelye. A tagállamokban a polgárok által leadott szavazatok egyszerű többségét megnyerő jelölt lesz az elnök. Az európai polgárok csak lakóhelyükön adhatják le szavazatukat, minden polgár egy szavazattal rendelkezik. Amennyiben az eredmény tekintetében kétségek merülnek fel, az Európai Legfelsőbb Bíróságnak a feladata a végső döntés meghozatala.

Amennyiben az elnököt hivatalából elmozdítják, elhuny, hivataláról lemond vagy nem képes ellátni az elnöki hivatallal kapcsolatos hatáskört és kötelességeket, az az ugyancsak négy évre, az elnökkel együtt megválasztott alelnökre száll.

Az Európai Kabinet az európai elnök minisztereiből álló szerv. Öt állandó miniszteri tárca van; a külügyi, a pénzügyi, a hadügyi, az igazságügyi és az egészségügyi-oktatási tárca. Az európai elnök saját elképzelései szerint alakíthatja kabinetét, azonban az öt tárca felállításától nem térhet el, alkotmányi szinten meghatározott hatásköreiket nem vonhatja el azoktól. Az Európai Kabinet naponta ülésezik, az elnök távollétében az ülést az alelnök elnökli.

Az elnök az Európai Egyesült Államok szárazföldi haderejének és hajóhadának főparancsnoka. E hatásköre ellátásában egy a haderő legfőbb vezetőből felálló Tanács segíti, akik rendszeres jelentéseket szolgáltatnak az elnöknek az Egyesült Államok haderejének állapotáról és az aktuális katonai műveletekről. Az elnök hadat csak az Európai Parlament mindkét házának egyszerű többséggel megadott hozzájárulásával üzenhet. A béketárgyalások megkezdéséről való döntés az elnök hatáskörébe tartozik, a békeszerződések az Európai Parlament ratifikációjával léphetnek hatályba.

Az elnök a közjogi felelősségre vonás esetét kivéve, joga van az Egyesült Államok ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére és a kegyelmezésre.

Írásban felkérheti szövetségi szinten a végrehajtó hatalom minden szervének és hivatalának vezető tisztségviselőit, véleményük megadására az adott szervvel és hivatallal kapcsolatos bármilyen hatáskör, kötelesség és felelősség vonatkozásában.

Az elnöknek joga van az Európai Parlament mindkét házának ajánlása és hozzájárulása alapján nemzetközi szerződések kötésére, feltéve, ha a mindkét házban a képviselők kétharmada ahhoz hozzájárul.

Az elnök a felsőház ajánlása és hozzájárulása alapján kijelöli a nagyköveteket, követeket és konzulokat, a felsőház hozzájárulásával a legfelsőbb bírósági bírákat és kinevezi az Európa Egyesült Államok más olyan tisztviselőit, akiknek kinevezése tekintetében a hivataluk felállításáról szóló szövetségi törvények nem tartalmaznak eltérő rendelkezéseket. Az Európai Parlament azonban törvényhozási úton, ha azt megfelelőnek találja, alsóbb hivatalok kinevezését egyedül az elnökre, vagy a végrehajtó hatalom egyéb szervének és hivatalának vezető tisztségviselőire ruházhatja.

Az elnök joggal bír megüresedett hivatalok betöltésére akkor, amikor az Európai Parlament nem ülésezik, olyan kinevezések adományozása útján, amelyek a legközelebbi ülésszak végén lejárnak.

Az elnök időről-időre tájékoztatja az Európai Parlamentet az Egyesült Államok helyzetéről, s az Európai Parlamentnek megfontolásra ajánlhat olyan intézkedéseket, amelyeket szükséges és hasznosnak ítél.

Az elnök rendkívüli alkalmakkor összehívhatja a Parlament mindkét házát, illetve egyik házát.

Az elnök, ha a két ház az elnapolás idejében nem tud megegyezni, mindkettőt annyi időre napolhatja el, amelyet megfelelőnek ítél.

Az elnök fogadja a nagyköveteket és követeket.

Az elnök feladata az Európai Parlament által hozott törvények végrehajtását felügyelje, az esetleges anomáliákat a Parlamentnek haladéktalanul jelentse.

Az elnök kiadja az Európai Egyesült Államok összes tisztségviselői számára a kinevezési okmányokat.

Az Európai Egyesült Államok elnökét, alelnökét és valamennyi polgári tisztviselőjét közjogi felelősségre vonás során hivatalukból el kell mozdítani, hazaárulás, vesztegetés, egyéb súlyos bűncselekmény és vétség miatt történt elítélés esetén.

Az európai elnök a megválasztását követő 90. napon lép hivatalba. A megválasztása és hivatalba lépése közötti időszakban a megválasztott elnök köteles minden egyéb munkaviszonyát megszüntetni, továbbá minden egyéb olyan jogviszonyát megszüntetni, amely hivatali feladataival és felelősségével összeegyeztethetetlen helyzetet teremt.

Hivatalba lépése előtt az elnök az alábbi esküt vagy fogadalmat teszi: – „Én … ünnepélyesen esküszöm (vagy fogadom), hogy az Európai Egyesült Államok elnökének tisztét híven, lelkiismeretem és legjobb képességeim szerint gyakorolom, a demokrácia, a szabadság eszményét, az emberi jogokat és az európai értékeket minden erőmmel és tudásommal megóvóm és megvédelmezem.”

Az elnök szolgálataiért havi gyakorisággal szövetségi törvényben megállapított tiszteletdíjban részesül, amelyet sem felemelni sem leszállítani nem lehet az alatt az idő alatt, amelyre megválasztották. Az elnök ugyanakkor hivatali ideje alatt nem fogadhat el más anyagi juttatást sem az Európai Egyesült Államoktól, sem az egyes tagállamoktól.

Az Európai Parlament a szövetségi törvényben meghatározott konkrét időkeretek között megállapítja az európai elnökválasztás napját. Ez a nap az Európai Egyesült Államok minden tagállamában azonos.

Az Európai Parlament törvényhozási úton rendelkezik a hivatalból történő elmozdítással, elhalálozással, lemondással, vagy a hivatalviselési képtelenséggel kapcsolatban mind az elnök, mind az alelnök vonatkozásában meghatározva azt is, hogy melyik tisztségviselő látja el az elnöki tisztet, aki addig marad e hivatalban, amíg a gátló körülmény megszűnik, illetve, ha az elnököt megválasztják.

Az elnök és az alelnök hivatali ideje július 31-én, az Európai Parlament képviselőié július 21-én déli 12 órakor jár le.

Ha a megválasztott elnök hivatali idejének megjelölt kezdetére meghalna, a megválasztott alelnök lesz az elnök. Ilyen esetben az elnöknek szövetségi törvényben meghatározott időn belül új alelnököt kell kijelölnie. Ha valamilyen okból sem az elnök, sem az alelnök nem veheti át az elnöki, ill. alelnöki hivatalt, az Európai Parlament törvény útján rendelkezik az elnöki, ill. alelnöki hivatal ideiglenes betöltéséről, amíg a választáson a szavazatok többségét elnyerő elnök vagy az alelnök hivatalba nem léphet.

Amennyiben az elnök más helyett két évnél hosszabb ideig töltötte be az elnöki hivatalt legfeljebb egy esetben választható meg.

Amennyiben az alelnöki hivatal nincs betöltve, az elnök jelöl ki alelnököt, aki akkor veszi át a hivatalát, ha az Európai Parlament mindkét háza többségi szavazattal ezt megerősíti.

Ha az elnök a Felsőház és az Alsóház elnökének írásos nyilatkozatot juttat el arról, hogy hivatali jogkörét és kötelezettségeit nem tudja ellátni, ameddig ennek ellenkezőjéről írásos nyilatkozatot nem tesz, az elnöki jogokat és kötelezettségeket ügyvezető elnökként az alelnök látja el.

Ha az alelnök, és az általa elnökölt Európai Parlament Felsőházának és Alsóházának többségi pártja vagy pártjai és ellenzéki pártja vagy pártjai egyenlő számú képviselőiből ad hoc Európai Parlamenti Bizottság írásos nyilatkozatot juttat el az Európai Parlament Felsőházának és Alsóházának elnökéhez arról, hogy az elnök nem képes jogkörét és hivatali kötelezettségeit ellátni, az alelnök ügyvezető elnökként átveszi a hivatalt. Az alelnök a bizottsági szavazáson csak szavazategyenlőség esetén vesz részt.

Miután az elnök az Európai Parlament Felsőházának és Alsóházának elnökének eljuttatta írásos nyilatkozatát arról, hogy az őt hivatalában akadályozó tényezők elhárultak, ismét átveszi jogkörét és hivatali kötelezettségeit.

Ha azonban az alelnök és az általa elnökölt Európai Parlament Felsőházának és Alsóházának többségi pártja vagy pártjai és ellenzéki pártja vagy pártjai egyenlő számú képviselőiből ad hoc Európai Parlamenti Bizottság négy napon belül az Európai Parlament Felsőházának és Alsóházának elnökéhez írásos nyilatkozatot arról el arról, hogy az elnök nem képes ellátni hivatalát, az Európai Parlamentnek, ha nem ülésezik, az utóbbi írásos nyilatkozat átvétele után nyolc napon belül össze kell ülnie és minden esetben három napon belül mindkét ház kétharmados szavazati arányával döntenie kell. A döntés megszületéséig az elnöki jogokat és kötelezettségeket ügyvezető elnökként az alelnök látja el. Ha ez a döntés úgy szól, hogy az elnök nem képes hivatali jogkörét és kötelezettségeit ellátni, ügyvezető elnökként az alelnök veszi át a hivatalt; máskülönben az elnök ismét átveszi hivatali jogkörét és kötelezettségeit.

Egy erős, az egyik hatalmi centrumként működő európai elnöki hivatal felállítása hatalmas változást jelent a mostani Európai Uniós szervezetrendszerhez képest. Azonban egy új korszak új kihívásainak csak egy megújított európai szemlélet és állammodell felelhet meg. Egy amerikai mintájú elnöki hivatal felállításának gondolata közel sem lenne annyira idegen az európai emberek gondolkodásmódjától, mint az első ránézésre tűnhet. Amennyiben az európai egységet valóban komolyan gondolja Európa szellemi és politikai vezetői és ehhez megkapják az európai polgárok többségének támogatását, akkor egy erős európai elnöki pozíció felállítása elengedhetetlennek tűnik. A törvényhozó szerv, az Európai Parlament és a legfőbb igazságszolgáltató hatalom, az Európai Legfelsőbb Bíróság és az Európai Egyesült Államok Elnöke, mint három hatalmi csomópont egymás fékeiként és ellensúlyaiként működve megteremthetik azt a harmóniát, amire egy egységes európai szövetségi államban biztosíthatja a szabadságot, a demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását. Az új európai elnökre hatalmas felelősség fog nehezedni. Az Európai Egyesült Államok megszületését követően kétség kívül több nehéz pillanattal és periódussal fog szembenézni. Ezért az európai polgárok saját jól felfogott érdekükben olyan személyeket kell elnöküknek választaniuk, aki tudásával, tapasztalatával és tehetségével képes lesz együttműködni a másik két hatalmi ággal és saját jogi és hatásköri kereteivel alázatosan élve, de azokhoz sziklaszilárdan ragaszkodva képes lesz az egységet és a biztonságot képviselni az európai polgárok előtt. Miközben a rá ruházott fő végrehajtói hatalommal hatékonyan, ugyanakkor az elnök számára biztosított jogi és hatásköri határok között maradva előmozdítani az európai föderáció megszilárdulását és hosszú távú felkészülését a folyamatosan sokasodó gazdasági, politikai és társadalmi kihívásokra. A legfontosabb azonban, hogy csak az a személy lehet alkalmas európai elnöknek, aki magáévá tudja tenni, minden útközben bármikor felmerülő esetben követett belső lelki iránytűjévé, vezérlőeszméjévé tudja fogadni Thomas Jefferson egykori amerikai elnök első beiktatási beszédének a mi szempontunkból legfontosabb gondolatát, miszerint amennyiben valaki, az európaiak közül valaha is felakarná bomlasztani a föderációt, vagy meg akarná változtatni köztársasági államformáját, az illetőt nyugodtan meg lehet hagyni azon biztonság emlékművének, amellyel a téves véleményt tolerálhatják ott, ahol az ész szabadon harcra kelhet vele. Habár ez az elvárás az Európai Egyesült Államok minden szervében bármilyen szerepet betöltő, elvállaló tisztségviselőtől, képviselőtől, személytől a legalapvetőbb elvárás kell, hogy legyen. Enélkül az európai föderáció létrejöttére még legvadabb, legmerészebb és legvarázslatosabb álmainkban sem gondolhatunk.

No comments

Írja meg véleményét!