Az Európai Egyesült Államok

„Szabadság! Egyenlőség! Testvériség!”

A fénylő francia forradalom hármas jelszava

A Testvériség elszakíthatatlan szálaival

Amint a lelkünkben lakozó angyalok felülemelkednek a múlt démonjain… – Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát és annak szellemiségét az európai – megőrzésre méltó – hagyományokkal együttesen segítségül hívva megalkotásra került

5. állomás

A bírói hatalom

Az Európai Egyesült Államok bírói hatalma az Európai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságát és az Európai Parlament által szövetségi törvénynek megfelelően időről-időre megállapított és megalkotott alsóbb, tagállami bíróságokat illet.

Mind a legfelsőbb, mind az alsóbb bíróságok bírái hivatalukat szövetségi törvényben meghatározott ideig gyakorolják; szolgálataikért meghatározott időközökben tiszteletdíjban részesülnek, melyet hivatalviselésük tartama alatt nem lehet csökkenteni.

A Legfelsőbb Bíróság bíráit az európai elnök javaslatára az Európai Parlament Alsóháza és Felsőháza egyszerű többséggel szövetségi törvényben meghatározott időre választja meg.

A bírói hatalom kiterjed minden olyan ügyre, amely az Egyesült Államok törvényei, nemzetközi szerződései körében keletkeztek. Nagyköveteket, követeket és konzulokat érintő esetekre. Szövetségi törvényben felsorolt főtisztviselőket érintő esetre. A tengeri hajózást és a tengeri joghatóságokat érintő esetekre. A légi szállítást érintő esetekre. Olyan jogvitákra, amelyekben az egyik fél az Egyesült Államok. Két vagy több tagállam közötti jogvitákra. Az egyik állam polgára és egy másik állam közötti jogvitákra. Egy állam által engedélyezett földterület igénylése kapcsán egy más állam polgárai és egy állam közötti, illetve ennek polgárai közötti, valamint idegen államok állampolgárai közötti jogvitákra.

Nagykövetet, más diplomáciai vezetőket, konzulokat és szövetségi törvényben felsorolt főtisztviselőket érintő, valamint olyan ügyekben, melyekben az egyik fél egy tagállam, a Legfelsőbb Bíróság eredeti joghatósággal bír. Egyéb fent említett ügyekben a Legfelsőbb Bíróság fellebbezési és végső döntési hatáskörrel bír mind jog-, mind ténykérdések tekintetében; a kivételeket és a részletes szabályozást szövetségi törvényben az Európai Parlament állapítja meg.

Minden bűnügyet, kivéve a közjogi felelősségre vonás eseteit, abban az államban kell tárgyalni, amelyben a bűncselekményt elkövették; amikor azonban a bűncselekményt nem egy államon belül követték el, a tárgyalást az Európai Parlament által törvényhozási úton megállapított helyen vagy helyeken kell lefolytatni.

Az Egyesült Államok ellen árulást csak háborúindítással vagy az ellenséghez való csatlakozással, tanáccsal és tettel történt megsegítése, különösen információ szolgáltatása révén lehet elkövetni.

Az Európai Parlament hatáskörrel bír az árulás büntetésének meghatározására, de a polgári jogok elvesztése árulás miatt a hozzátartozókat nem, csak az elítélt vagyonát érinti.

Az Egyesült Államok területén halálbüntetést kiszabni nem lehet.

A mindent átfogó, mindent korlátozó, mindenre felvigyázó igazságszolgáltató hatalom, amely azonban, angyali bírók híján ugyancsak ellenőrzésre szorul. Ezt a másik két hatalmi ág adhatja meg neki. Csak így biztosítható egy erős, valódi, biztos talapzaton álló, modern ugyanakkor az örök elveket tiszteletben tartó európai demokrácia kialakulása.

Szövetségi hatáskörök

1. Adók, vámok, illetékek és járulékok kivetése, behajtása, adósságok kifizetése, az Egyesült Államok közös védelmére és általános jólétére vonatkozó rendelkezések meghozatala, de a vámok, illetékek és járulékok az Egyesült Államok egészében egységesek

Az adósságok kifizetése egy érzékeny téma az alkotmányozás során. Eddig egymástól függetlenül és szabad akaratukból különböző mennyiségű adósságot felhalmozó államoknak egyszerre közös felelősséget kell vállalniuk mindannyiuk összesített adósságának kifizetésére. Ez az egyik sarokpont, ahol minden megbukhat. Kompromisszumos megoldással, engedmények tételével, az adósságok törlesztésének összpontosított, szövetségi vezetésével lehet ezt a csapdát elkerülni.

A másik kérdés az adók kérdése. Egy föderatív államszövetségben elengedhetetlen, hogy a szövetségi kormányzat a közös ügyek, kérdések ellátásának finanszírozására rendelkezzen minden tagállam hozzájárulását tartalmazó közvetlenül a központ által felhasználandó bevételekkel. A leginkább a jövedelemadó a megfelelő, célszerűségi, igazságossági és arányossági szempontból is egy unió esetében. Az Európai Parlamentnek jogában áll bármilyen eredetű jövedelemre jövedelemadót kivetni és a végrehajtó hatalomnak jogában áll azt behajtani, anélkül, hogy azt a tagállamok között arányosan felosztanák, tekintet nélkül a népszámlálás vagy bármilyen más számbavétel adataira.

2. Kölcsön felvételére az Egyesült Államok számára. A jövőben, mint egységes állam a közös érdekek és célok figyelembe vételével kölcsönt csak szövetségi szinten vehet fel az Egyesült Államok. Ezen a módon elkerülhetővé válik a tagállamok eladósodása, ami végső soron súlyos nehézségeket okozna minden európai polgár számára. Az előzetes központi engedélyezés vagy utólagos ellenőrzés a tagállami kölcsönfelvételek esetén nem jelent kielégítő megoldást. A szoros szövetségi kontroll a tagállamok pénzügyi döntései és intézkedései felett pedig minden felelősséget és önálló kreatív, alkotó, önkormányzati szellemet kioltana mind a tagállami döntéshozók, mind a döntéseik következményeiért a közvetlen felelősséget, nehézségeket és terheket vállaló tagállami polgárokból.

3. Más államokkal folytatott és az egyes tagállamok közötti kereskedelem szabályozása.

4. Az állampolgárság megszerzésének egységes szabályozása.

5. A csődeljárást szabályozó egységes szövetségi törvény meghozatala.

6. Bankjegyek és érmék kibocsátása azok, valamint idegen bankjegyek érmék értékének megállapítása, továbbá az egységes súly- és mértékrendszer szövetségi törvényben való rögzítése.

7. Az állami értékpapírok hamisítása és a pénzhamisítás bűntettének megállapítása és az elkövetésük esetén kiszabandó büntetések nemének és mértékének szabályozása

8. Közös postaszolgálat és –rendszer kiépítése.

9. A tudományok és a művészetek haladásának támogatása, a szerzői és iparjogvédelmi jogokra vonatkozó szabályozás szövetségi törvényben való rögzítése.

10. Az Európai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága alá tartozó bíróságok létesítése.

11. A kalózkodás és a nyílt tengeren elkövetett súlyos bűncselekmények meghatározása és megbüntetése, valamint a nemzetközi jog szerinti eljárásról szóló törvény megalkotása.

12. Hadüzenet, békekötés, diplomáciai kapcsolattartás.

13. Hadsereg szervezése és fenntartása.

14. Haditengerészet felállítása és fenntartására.

15. A szárazföldi és tengeri haderők irányításának és szervezetének szabályozása.

16. A tagállami hadtestek igénybevételével kapcsolatos rendelkezések, az Egyesült Államok törvényeinek végrehajtására, és ellenséges támadások visszaverése céljából.

17. A tagállami hadtestek szervezetére, fegyverzetére és fegyelmére vonatkozó rendelkezések kibocsátása és a tagállami hadtestnek az Egyesült Államok szolgálatában történő irányítása, fenntartva egyéb esetben az egyes államok jogát a tisztek kinevezésére és az Európai Parlament által megállapított fegyelmi renddel összhangban, a tagállami hadtest kiképzésének irányítására.

18. Kizárólagos törvényalkotás olyan esetekben, s olyan területek tekintetében, amelyek az egyes államok által történt átengedés és az Európai Parlament Alsóházának és Felsőházának hozzájárulása alapján az Egyesült Államok törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalma székhelyéül szolgálnak és hasonló jogkör gyakorlása olyan helyek tekintetében, amelyek az érintett tagállam törvényhozó testületének hozzájárulása alapján szövetségi törvényhozói szinten kijelölésre kerültek védelmi, raktározási, kereskedelmi és egyéb szükséges épületek létesítésének céljából.

19. Olyan törvények megalkotása, amelyek szükségesek és megfelelőek a szövetségi hatáskörök, valamint az Egyesült Államok kormányára, annak bármelyik minisztériumára vagy tisztségviselőire ráruházott hatáskör érvényesítése érdekében.

20. Az emberi és polgári jogok európai nyilatkozatának az alkotmányban való rögzítése.

21. A környezetszennyezés megakadályozása, bűntettének és büntetésének szövetségi törvényben való rögzítése és hatásainak kezelése.

Egy erős föderatív államban a központi, szövetségi kormányzatnak erős hatáskörökkel kell rendelkeznie. Lehetőleg minden az egész nemzetet érintő kérdésről kell tudnia rendelkezni. Gyorsan, határozottan, ugyanakkor felelőssége és felelősségre vonhatóságának fenyegetettsége teljes tudatában. Talán a szövetségi hatáskörök azok, amelyekről az Európai Egyesült Államok megszületése előtt a legtöbbet lehet vitatkozni, azonban, ha egyszer a határok lefektetésre kerültek, azokat attól kezdve tiszteletben kell tartani. Az Európai Egyesült Államoknak egy nemzetként, egy népként, egy államként, egy hangként, egy véleményként kell feltűnnie a világ előtt. Így nagyobb az esély arra, hogy komoly, világszintű tényezővé válik. Csak így lehet képes a szabadság és a demokrácia szavának megerősödéséhez hozzájárulni.

Az Európai Jogok Nyilatkozata

Az Európai Egyesült Államok területén minden embernek joga van

I.

1. az élethez, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, vagy őrizetbe venni, illetve őrizetben tartani, vagy az Egyesült Államokból száműzni.

Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.

2. mind egyénileg, mind másokkal együttesen a tulajdonhoz.

Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani. Magántulajdont közcélokra csak igazságos kártalanítás ellenében lehet igénybe venni;

3. a vélemény és a kifejezés szabadságához. Az Európai Parlament nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot;

4. a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Az Európai Parlament nem alkot törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának, a vallás és a meggyőződés szabad megváltoztatásának, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben történő kifejezésre juttatásának eltiltása tárgyában;

5. békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kötelezni;

6. az Egyesült Államok alkotmányában vagy a tagállamok alkotmányában részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a bíróságokhoz folyamodni tényleges jogorvoslatért;

7. a kormányhoz fordulni panaszok orvoslása céljából. Az Európai Parlament szövetségi törvényben rendezi a közvetlenül az európai elnöki kormányhoz beérkező panaszok kivizsgálásának és megfelelő orvoslásának eljárását;

8. egyenlő védelemhez az Egyesült Államok alkotmányának szellemiségébe és az európai értékekbe ütköző minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben. Az Európai Egyesült Államokban a törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez;

9. az Európai Egyesült Államok alkotmányában részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a bíróságokhoz folyamodni tényleges jogorvoslatért;

10. ahhoz, hogy egyrészt jogai és kötelességei felől, másrészt az ellene emelt vád megalapozottsága felől független és pártatlan bíróság igazságos, méltányos, gyors és nyilvános tárgyaláson határozzon. Senkit nem lehet ugyanazon bűncselekményért eljárás alá vonni. Senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy büntetőügyben saját maga ellen tanúskodjék. Szabadságot vagy vagyont sújtó ítéleteket csak a törvénynek megfelelő eljárás alapján lehet kimondani;

11. ahhoz, hogy ártatlannak vélelmezzék mindaddig, amíg bűnösségét nyilvánosan lefolytatott tárgyalás során, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják. Büntetőügyekben a vádlottnak joga van arra, hogy ama állam és annak szűkebb közigazgatási egysége bírálja el az ügyét, melyben a bűncselekményt elkövette; ezt a közigazgatási egységet előzőleg a törvényben meg kell határozni, a vádlottat a vádemelés természetéről és okáról tájékoztatni kell. A vádlottat az ellene tanúskodó személyekkel szembesíteni kell. A mellette tanúskodó személyek megidézése kötelező eljárás útján történik s a vádlott védelmét védőügyvéd látja e.

Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendő cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható. Nem lehet túl magas óvadékot megállapítani, túl magas pénzbírságokat kiszabni és senkit sem lehet kínvallatásnak, vagy kegyetlen, lealacsonyító vagy szokatlan büntetéseknek vagy bánásmódnak alávetni;

12. az Egyesült Államok területén szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani;

13. az Egyesült Államok területét a szövetségi törvénynek megfelelően elhagyni, valamint ugyanazon szövetségi törvénynek megfelelően az Egyesült Államokba visszatérni;

14. az üldözés elől az Egyesült Államokban menedéket keresni. Az Európai Egyesült Államok a nemzetközi egyezmények és saját törvényei szerint menedéket nyújt mindenkinek, aki saját törvényei szerint igénybe veheti azt. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az európai szellemiséggel, a szabadsággal, a demokráciával, a jogállamisággal és az igazságossággal ellentétes tevékenység esetében;

15. az Európai Egyesült Államok állampolgárságának az Európai Egyesült Államok alkotmányában és a szövetségi törvényben meghatározott módokon történő megszerzéséhez. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani. Az Európai Egyesült Államok védelmet nyújt állampolgárainak;

16. az Egyesült Államok közügyeinek igazgatásában az alkotmányban és a szövetségi törvényben foglaltaknak megfelelően akár közvetlenül, akár választott képviselői útján való részvételhez. Minden európai polgárnak joga van egyenlő feltételek mellett az Egyesült Államokban és annak tagállamaiban azok törvényhozásai által hozott jogszabályok szerint közszolgálati állásokra való alkalmazásához;

17. Az Európai Egyesült Államokban a közhatalom gyakorlásának alapja a nép rendszeres időközönként kinyilvánításra kerülő akarata; ez az akarat általános és egyenlő szavazati jog és titkos szavazás alapján lehetőség szerint szűk időszakonként tartandó tisztességes és tiszta választásokon kell, hogy kifejezésre jusson;

18. bármilyen megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélküli az élet minden területére kiterjedő egyenlő bánásmódra;

19. minden férfinak, és minden nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van nemzetiségen, valláson vagy nemen alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. Az Európai Egyesült Államok nézete szerint az egész emberiség, annak minden tagja egy fajba tartozik. A faj szerinti megkülönböztetést az emberiségen belül nem tekinti létezőnek. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

II. Az Európai Egyesült Államok területén az Egyesült Államok a fenntartható fejlődés követelményeit figyelembe veendően kiaknázható gazdasági erőforrásaitól, aktuális helyzetétől, állapotától és általános jólététől függően minden embernek joga van

20. a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak és a személyiség szabadon való kifejlődéséhez megfelelő létet biztosít, és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.

21. a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz;

22. a megfelelő munkakörülmények, munkafeltételek és bérezés elérése érdekében egyedül vagy másokkal együttesen a részleges, illetve teljes, határozott majd határozatlan időre a munkabeszüntetés eszközéhez folyamodjon. A sztrájkhoz való joggal azonban nem élhetnek a munkavállalók abban az esetben, ha ez a közrendet, a közbiztonságot vagy a közegészségügyet veszélyeztetné;

23. mint a társadalom tagjának a szociális biztonsághoz; önhibáján kívül bekövetkező ideiglenes vagy végleges munkaképtelenség, betegség, özvegység, árvaság vagy öregség, valamint mindazon más esetekben, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti az Egyesült Államok szövetségi szinten államilag kiépített, vagy piaci alapon szervezett társadalombiztosítási rendszere nyújtotta különböző terjedelmű és időtartamú biztosításhoz. A gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz ad jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül;

24. saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz;

25. megfelelő megélhetéshez, amely elérése az állam és az állampolgár közös, elválaszthatatlan felelőssége;

26. megfelelő lakhatáshoz; az állampolgárok megszerzett birtokait az állam a lehető legmagasabb szintű védelemben részesíti; az állampolgárok lakhatáshoz való jogát az állam a tulajdonhoz és a birtokhoz való joggal összefüggésben védelmezi

27. a neveléshez, azon belül az oktatáshoz. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi iskolai oktatás szövetségi tanrend alapján kötelező. A technikai és szakoktatást a lehető legszélesebb körben kell tenni; a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt kizárólag érdeméhez képest, egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia. A nevelésnek, valamint az oktatásnak elsősorban az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi méltóság és az abból eredő emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A nevelésnek és az oktatásnak elő kell segítenie az idegen nemzetek, valamint más, eltérő kulturális és vallási hagyományokkal rendelkező népcsoportok felé tanúsított megértés és türelem gondolkodásmódjának megerősödését. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában;

28. a szűkebb és tágabb közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

III. Az Európai Egyesült Államok területén az Egyesült Államok és a globális környezet mindenkori állapotától függően minden embernek joga van

29. saját szűkebb és tágabb életterében a biztonságos és egészséges életkörülmények kialakításához szükséges környezeti feltételek elérhetőségéhez. A fizikai, biológiai vagy kémiai eredetű környezetszennyezés megakadályozása, ill. hatásainak csökkentése a szövetségi kormányzatnak a nemzetközi szervezetekkel együttműködésben megvalósuló kötelezettsége;

30. ahhoz, hogy a társadalmi és a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan békés rendszer uralkodjék, amely a nyugodt gyarapodás és az elérhető legmagasabb szintű jólét kialakulását elősegíti. Az európai béke fenntartásáért és világszinten a béke fenntartásához való hozzájárulásért az európai és a nemzetközi intézményrendszerben való katonai és civil részvétellel, az európai és a nemzetközi jogrendszer keretei között mind az Egyesült Államok szövetségi szervezetrendszere, mind az egyes tagállamok felelősek. Az Európai Egyesült Államok felelősséget vállal a demokrácia és a szabadság védelmére, azonban háborúba csak védekezésre kényszerülés esetén, vagy végső veszély esetben folyamodik;

31. a minden más népet egyébként a nemzetek közösségének szemében megillető politikai, gazdasági, kulturális önrendelkezéshez való jogának érvényesítésében támogatni, mindaddig, amíg ezzel a tevékenységével nem veszélyezteti az európai nemzetbiztonságot;

32. az európai nemzetek közös örökségéből való részesedéshez;

33. a reprodukciós jogok a tudomány mindenkori állása szerinti legszélesebb körű saját akaratból történő érvényesítéséhez.

34. Minden tagállamnak joga van a más tagállamokban élő nemzetiségeinek védelmet és támogatást nyújtani. A nemzeti kisebbségek politikai, gazdasági és kulturális önrendelkezésének jogát, fennmaradásuk ésszerű lehetőségek közötti biztosítását, az anyaország támogatásának felhasználását minden tagállamnak biztosítania kell.

IV. Az Európai Egyesült Államok területén minden embernek kötelességei vannak a közösséggel szemben. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít. Az alkotmányban felsorolt jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság szellemével ellentétesen gyakorolni.

V. Az Európai Jogok Nyilatkozata egyetlen pontja sem értelmezhető úgy, hogy az valamely egyén, vagy valamely csoport részére bármilyen olyan jogot adna, hogy a kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.

VI. Az alkotmányban felsorolt jogokat nem lehet úgy értelmezni, hogy azok elvonják vagy csökkentik az európai nép által élvezett más jogokat.

VII. Az alkotmány által az Egyesült Államokra rá nem ruházott, de az egyes tagállamoknak meg nem tagadott jogok a tagállamokat, illetve minden hatalom eredőjeként a népet illetik.

Az Európai Emberi Jogi Egyezménynek, mint az Európai Egyesült Államok alkotmányának egyik fejezetének meg kell születnie. És már az elfogadáskor szerepelnie is kell az alkotmányban. Minden történelmi tapasztalatunk adott ahhoz, hogy egy valóban európai szellemű Jognyilatkozatot megalkothassunk.

No comments

Írja meg véleményét!